Handelsbetingelser

Nærværende handelsbetingelser gælder for samtlige aftaler, der indgås med TRYKKERIHALLEN, medmindre andet er aftalt skriftligt. I disse handelsbetingelser betyder "TRYKKERIHALLEN" virksomheden TRYKKERIHALLEN, og "bestilleren" betyder virksomheden som kunde. Handelsbetingelserne er opdelt i:

 • Almindelig del (§§ 1-16),
 • tillægsbetingelser for bannere og outdoor-reklamer (§ 17),
 • kundeklausul for underleverandører, (§ 21)

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vilkårene i ”Almindelig del” og i ”Tillægsbetingelser” har ”Tillægsbetingelser” forrang. ALMINDELIG DEL

 1 Tilbud og aftale

 • Tilbud er bindende for TRYKKERIHALLEN i 8 dage fra tilbuddets dato at regne, dog er TRYKKERIHALLEN berettiget til at regulere priser som følge af udsving i dagspriser.
 • Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af TRYKKERIHALLEN

2 Pris

 • Alle priser er ekskl. moms, levering samt miljøtillæg på 1,5 % af fakturasummen, dog maksimalt 200,00 kr. pr. faktura.
 • Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er TRYKKERIHALLEN berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
 • Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende kurs i danske kroner. TRYKKERIHALLEN forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
 • Ud over den tilbudte eller aftalte pris er TRYKKERIHALLEN berettiget til at kræve betaling for:
  • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet TRYKKERIHALLEN, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
  • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
  • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
  • Overarbejde og foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
  • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
  • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.
 • Af hensyn til arbejdets udførelse i en kontinuerlig arbejdsproces, er bestilleren forpligtet til at besvare henvendelser fra TRYKKERIHALLEN hurtigst muligt. Ved manglende eller ved sen fremkomst af svar, tager TRYKKERIHALLEN forbehold for at rykke leveringstidspunktet, ligesom der tages forbehold for at kræve merbetaling hos bestilleren.

 3 Levering

 • Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren.
 • Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer TRYKKERIHALLEN leveringstidspunktet.
 • Hvis TRYKKERIHALLENs levering af det bestilte fordyres som følge af bestillerens forhold, er bestilleren forpligtet til at betale den af TRYKKERIHALLEN beregnede merpris.
 • Leveringssted er ab fabrik, medmindre TRYKKERIHALLEN har påtaget sig at levere varen til bestilleren. Er det tilfældet, sker forsendelsen på bestillerens regning og risiko, og levering anses for sket, når varen er overgivet til selvstændig fragtfører.
 • Indtræder forsinkelse, er bestilleren kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt bestilleren samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid og under forudsætning af, at der faktisk foreligger en væsentlig forsinkelse, jf. pkt. 11.1, som medfører væsentlige gener for bestilleren.
 • TRYKKERIHALLEN er berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet som følge af forsinkelse der skyldes:
  • Bestillerens forhold, herunder ændringer krævet af bestilleren,
  • fejl og mangler ved produktionsudstyr,
  • forhold, som TRYKKERIHALLEN ikke er herre over, herunder men ikke begrænset til sygdom hos TRYKKERIHALLENs medarbejdere, brand, vandskader, arbejdskonflikter, naturkatastrofer eller anden lignende force majeure-situation udgør ikke misligholdelse fra TRYKKERIHALLENs side og berettiger TRYKKERIHALLEN til forlængelse af leveringsfristen.

4 Betaling

 • Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.
 • Der påløber rente fra forfaldsdagen med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
 • På TRYKKERIHALLENs anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er TRYKKERIHALLEN forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
 • Med mindre andet er aftalt, skal betaling af ordrer over kr. 100.000,- ekskl. moms afregnes med 50 % ved ordreafgivelse og resten efter de aftalte betalingsvilkår.

 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

 • Ophavsretten til de af TRYKKERIHALLEN udviklede forarbejder, koncepter, kreative oplæg, originalmateriale, layout m.m. tilhører TRYKKERIHALLEN og må ikke uden TRYKKERIHALLENs samtykke overlades til tredjemand.
 • Hvad TRYKKERIHALLEN har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er TRYKKERIHALLENs ejendom og skal tilbageleveres til TRYKKERIHALLEN og må således ikke anvendes af bestilleren. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
 • Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

6 Marketing

 • TRYKKERIHALLEN er berettiget til at anvende bestilleren og ydelsen som reference, herunder med en beskrivelse/gengivelse af ydelsen.

 7  Print, tryk og lign. ydelser

 • TRYKKERIHALLEN har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i gennemgang, korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende. TRYKKERIHALLEN har således ikke pligt til selv at foretage korrekturlæsning eller på anden måde kvalitetssikre bestillerens valg af tekst, farver etc.
 • Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
 • TRYKKERIHALLEN har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end TRYKKERIHALLEN, har TRYKKERIHALLEN ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørs leveringsbetingelser.
 • TRYKKERIHALLEN er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet TRYKKERIHALLEN nøjagtig instruktion om disses placering.
 • TRYKKERIHALLEN er ikke forpligtet til at kontrollere det modtagne oplag med hensyn til mængde og beskaffenhed. TRYKKERIHALLEN er berettiget til som fuldgod levering at levere oplag, som indeholder defekte eksemplarer med indtil en halv procent af oplaget.
 • Ved ekspedition af arbejde, som forsendes til flere forskellige adresser, påtager TRYKKERIHALLEN sig ikke ansvar for eventuelle fejlekspeditioner. Bestilleren må selv kontrollere, at indholdet er korrekt.
 • TRYKKERIHALLEN kan ikke drages til ansvar for det endelige resultat, såfremt TRYKKERIHALLEN ikke modtager trykark med false- og skæremærker eller beskæringsprøver af ark, bog, plancher, omslag og smudsomslag.
 • TRYKKERIHALLEN kan ikke drages til ansvar for beskadigelse af tryk, som ikke er tørt ved modtagelsen. For tørre tryksager som smitter af, har TRYKKERIHALLEN intet ansvar.
 • TRYKKERIHALLEN giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

8 Undersøgelse og reklamation

 • Bestilleren har pligt til straks ved modtagelse af leverancen at foretage en gennemgang og undersøgelse af leverancen for fejl og mangler, herunder korrekt antal. Bestilleren har pligt til straks at reklamere skriftligt over en mangelfuld leverance. Manglende rettidig skriftlig reklamation medfører, at bestilleren fortaber retten til at påberåbe sig mangler.

 9 Ansvar

 • TRYKKERIHALLEN er aldrig erstatningsansvarlig for skader eller økonomiske tab, som TRYKKERIHALLEN påfører medkontrahenten i kontraktsforholdet.
 • TRYKKERIHALLEN hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance, tidstab eller andet indirekte tab, herunder som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
 • TRYKKERIHALLEN har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager TRYKKERIHALLEN sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren TRYKKERIHALLEN skadesløs for et sådant ansvar.
 • TRYKKERIHALLEN har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er TRYKKERIHALLENs, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder TRYKKERIHALLEN har udført.
 • Der påhviler ikke TRYKKERIHALLEN noget ansvar for bestillerens anvendelse af leverancen herunder leverancens overholdelse af markedsføringslovens bestemmelser.
 • I tilfælde af at bestilleren rettidigt har reklameret over mangler ved TRYKKERIHALLENs ydelse, har TRYKKERIHALLEN ret, men ikke pligt, til inden rimelig tid at afhjælpe mangler alternativ foretage omlevering. Bestillerens ret til at kræve erstatning og forholdsmæssigt afslag er således begrænset af TRYKKERIHALLENs ret til at afhjælpe/omlevere.

10 Produktansvar

 • TRYKKERIHALLEN er alene ansvarlig for produktansvar efter de præceptive bestemmelser i den danske produktansvarslov. TRYKKERIHALLEN fraskriver sig ethvert andet produktansvar af enhver art.
 • Bestilleren skal uden ugrundet ophold give TRYKKERIHALLEN skriftlig meddelelse om enhver skade på genstand(e) eller person(er) forårsaget af mangelfulde produkter, ethvert krav fremsat fra tredjepart baseret på sådanne skader og/eller enhver risiko for at sådanne skader måtte opstå.

11 Ophævelse

 • Bestilleren er alene berettiget til at hæve aftalen, såfremt TRYKKERIHALLEN er i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser under aftalen. Misligholdelser, inklusive forsinkelser og mangler kan kun anses for væsentlige hvis (i tilfælde af forsinkelse) forsinkelsen resulterer i en væsentlig forsinkelse af den samlede aftale med mere end 10 (ti) arbejdsdage og såfremt de forsinkede ydelser ikke er blevet udført indenfor 20 (tyve) arbejdsdage efter at bestilleren har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev; eller (i tilfælde af mangler) en væsentlig mangel ikke er udbedret eller afhjulpet indenfor 30 (tredive) arbejdsdage efter at bestilleren har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev; eller (i tilfælde af andre misligholdelser) misligholdelsen vedrører et væsentligt forhold og misligholdelsen ikke er bragt til ophør senest 30 (tredive) arbejdsdage efter at bestilleren har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev.
 • Manglende rettidig betaling fra bestillerens side udgør væsentlig misligholdelse, som berettiger TRYKKERIHALLEN til at hæve aftalen, under forudsætning af, at der er fremsendt påkrav indeholdende en frist på min. 8 dage til at betale.
 • Et skriftligt påkrav fremsendt i henhold til de foregående afsnit skal alene kunne danne grundlag for en efterfølgende ophævelse af aftalen såfremt det indeholder en detaljeret beskrivelse af misligholdelsen og angiver at manglende overholdelse af påkravet kan resultere i en ophævelse af aftalen. En sådan ophævelse skal ikke berettige til ophævelse af allerede leverede ydelser og / eller andre aftaler mellem parterne.

 12 Underleverandører

 • TRYKKERIHALLEN er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 13 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

 • Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder til den 1. i en måned.

14 Ændringer

 • TRYKKERIHALLEN har ret til at ændre handelsbetingelserne med 30 dages skriftlig varsel.
 • Indgåede aftaler kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem parterne.

15 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

 • Parterne kan ikke uden skriftligt samtykke fra den anden part overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand

16  Lovvalg og værneting

 • Enhver tvist, som udspringer af denne aftale, skal forsøges løst på mindelig vis ved gensidige forligsforhandlinger.
 • Såfremt Parterne ikke kan nå til enighed, afgøres tvisten ved Retten i Glostrup ved anvendelse af dansk ret.

TILLÆGSBETINGELSER

17 Tillægsbetingelser for bannere og outdoor-reklamer

 • Alle udendørs bannere er konstruerede til vindstyrke 8 (hård kuling). For holdbarhed derudover hæfter TRYKKERIHALLEN ikke. Spor efter sædvanlig montage af bannere og skilte som borehuller mv. retableres ikke.
 • TRYKKERIHALLEN er ikke ansvarlig for skader på bestillerens eller tredjemands ejendom, forårsaget af bannere eller outdoor-reklamer.

18 Kundeklausul for underleverandører

 • Underleverandøren er uberettiget til - direkte eller indirekte - at tage kontakt til eller under nogen form at samhandle med TRYKKERIHALLENs kunde. Forpligtigelsen til ikke at tage kontakt til eller have nogen form for samhandel med TRYKKERIHALLENs kunder omfatter alene de kunder, hvor underleverandøren har udført arbejde for TRYKKERIHALLENs vedrørende kunden, og hvor underleverandøren har kendskab til, at den pågældende kunde er eller har været kunde hos TRYKKERIHALLEN.
 •  I tilfælde af overtrædelse af forpligtelsen skal underleverandøren betale en bod på kr. 200.000,- til TRYKKERIHALLEN for hver gang overtrædelse måtte finde sted. Betaling af boden medfører ikke, at overtrædelsen gøres acceptabel, ligesom TRYKKERIHALLEN er berettiget til at kræve erstatning hos underleverandøren, hvis større tab i anledning af overtrædelsen kan dokumenteres.
 •  Underleverandøren er uberettiget til uden TRYKKERIHALLENs samtykke at benytte kunden som reference, case beskrivelse eller lignende..

Handelsbetingelser 1.1